Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M

Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M
U srpnju 2015. započeo je projekt „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ skraćenog naziva „4M“ s kojim se želi potaknuti prekogranična suradnja Hrvatske i Crne Gore vezano za zaštitu podmorja.
Udruga Sunce će kao koordinator projekta sljedeća 24 mjeseci surađivati s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije te crnogorskim partnerima, ekološkom udrugom Green Home i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG).
Opći cilj projekta: Poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa i vrsta od interesa za EU Zajednicu u prekograničnom području.
Specifični ciljevi su:
• Povećati kapacitete i poboljšati međusektorsku suradnju u identifikaciji, monitoringu i upravljanju morskim staništima i vrstama.
• Povećati kapacitete za prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i statusu morskih staništa i vrsta.
• Povećati svijest glavnih korisnika Jadranskog mora kako bi se smanjio njihov utjecaj na morski okoliš.
Glavne aktivnosti projekta uključuju: 
• Seminar o identifikaciji i upravljanju morskom ekološkom mrežom;
• Trening – planiranje upravljanja;
• Izrada mjera/plana upravljanja za morsku ekološku mrežu;
• Jačanje kapaciteta za kartiranje podmorja i monitoring;
• Kartiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 područjima i uspostava monitoringa livada morske cvjetnice posidonije.
• Kampanja za podizanje svijesti među nautičarima u prekograničnom području HR/CG vezano za zaštitu podmorja.
• Program edukacije u svrhu podizanja razine svijesti kod lokalnih prekograničnih zajednica, posebno djece školske i predškolske dobi.
Predviđeni rezultati:
• Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.
• Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije.
• Mjere/plan upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) razvijene kroz konzultacijski proces i njihovo predstavljanje relevantnim institucijama.
• Karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG).
• Izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja.
• Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš.
• Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.
Projekt se financira u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora (IPA II b 2012/2013). Ukupna vrijednost projekta je 333.253,39 eura, a EU financira projekt s 283.265,39 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET